കിങ്കരണീയമെന്നു ചൊന്നാലും

രാഗം: 

കാംബോജി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കർണ്ണശപഥം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കർണ്ണൻ

കിങ്കരണീയമെന്നു ചൊന്നാലും

ശങ്ക ലേശം കളഞ്ഞാലും

എങ്കലുള്ളൊരുഭൂതിയെന്താകിലും

നിങ്കാല്ക്കലര്‍പ്പിക്കാം, ചോദിച്ചാലും