കര്‍ണ്ണാ ദയാലോ യാചകിയായി

രാഗം: 

ആനന്ദഭൈരവി

താളം: 

ത്രിപുട

ആട്ടക്കഥ: 

കർണ്ണശപഥം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കുന്തി

കര്‍ണ്ണാ ! ദയാലോ ! യാചകിയായി

നിര്‍ണ്ണയം ഞാന്‍ വന്നൂ

എന്നുടെയൊരു വാഞ്ചിതം

ഇന്നു നീ സാധിപ്പിക്കേണം