കഥയെല്ലാമറിവായി പൃഥയുടെ സുതാ

രാഗം: 

ആഹരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കർണ്ണശപഥം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദുര്യോധനൻ

കഥയെല്ലാമറിവായി പൃഥയുടെ സുതാ ! സഖേ !

മഥിതം തവമാനസ മതിനുശാന്തയേമയാ

കഥിതമായ് വന്നീവിധം വ്യധിതന്‍ ഞാനെന്നാലും

അനുജാതരോടുരണം നിനവില്‍ പാപമെങ്കില്‍ നീ

ഇനിയെന്നെ വെടിഞ്ഞീടാമനുമതി തരുന്നിതാ

മരണം വരുവോളവും കുറയില്ലണുവോളവും

തിരതല്ലും മമസ്നേഹം പരമപുരുഷനാണേ !