ഓതുന്നേനൊരുസത്യം

രാഗം: 

സുരുട്ടി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കർണ്ണശപഥം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കുന്തി

ഓതുന്നേനൊരു സത്യം താതന്‍ നിനക്കെടോ

ആദിത്യ ദേവനല്ലോ മാതാവു ഞാനുമത്രേ

ഭ്രാതാക്കന്മാരല്ലോ പാണ്ടവരൈവരും

വരിക വൈകരുതിനിയുമവരൊടു വൈരമരുതരുതേ സുതാ !

അരികളവരിതി കരുതിയതുമതി പൊരുതീടുന്നതു പാപമേ

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

അപ്രതീക്ഷിതമായ വാക്ക് കേട്ട് കര്‍ണ്ണന്‍ അത്യന്തം പരവശനായി സര്‍വ്വാംഗവും തളര്‍ന്ന് തലയില്‍ കൈ വെച്ച് ഇരുന്നുപോകുന്നു.