എന്നുടെ പോന്നോമനേ

രാഗം: 

ശഹാന

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കർണ്ണശപഥം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കുന്തി

എന്നുടെ പൊന്നോമനേ, നിന്നുടെയനുജന്മാ-

ര്‍ക്കിന്നു നീയവലംബം, വന്നാലുമവിളംബം

എന്നുമവരെക്കാത്തു നിന്നാലും, ധരയാകെ

വെന്നാലും, മാതാവിനു തന്നാലും പരിതോഷം