ഉണ്ണീ എന്നുടെ കണ്ണിലുണ്ണീ

രാഗം: 

ശഹാന

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കർണ്ണശപഥം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കുന്തി

ഉണ്ണീ എന്നുടെ കണ്ണിലുണ്ണീ ! ഹന്തനീയീ-

വണ്ണം കഥിയ്ക്കുമെന്നു നണ്ണിയതില്ലഞാന്‍

ഇല്ലേ ദയ ? നിന്‍തനു തല്ലജത്തില്‍ ഹൃദയ-

മില്ലേ ? പകരമൊരു കല്ലോ ? ശിവ ! ശിവ !