ആര്യപുത്രാ കേള്‍ക്ക വീര്യജലനിധേ

രാഗം: 

മുഖാരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കർണ്ണശപഥം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭാനുമതി

ആര്യപുത്രാ കേള്‍ക്ക വീര്യജലനിധേ

കമനീയരൂപ തവ കമനീയാകുമെന്നുടെ
ധമനിയില്‍ ക്ഷാത്രരക്തഗമനമുണ്ടെന്നാകിലും

അളവില്ലാതൊരു ഭയം വളരുന്നതതിനാലേ

പിളരുന്നൂ മനം ഹാ തളരുന്നൂ തനുപാരം

പോരില്‍ ഭവാനു മൃത്യു നേരിടുമെങ്കിലോ

വേറിടും മമ ജീവന്‍ വേറെന്തു ഞാന്‍ ചൊല്‍വൂ ?