അരുളേണ്ടിനിയും മഹാജനങ്ങടെമനമിളകീടിലും

രാഗം: 

ഭൈരവി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കർണ്ണശപഥം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കർണ്ണൻ

അരുളേണ്ടിനിയും മഹാജനങ്ങടെ മനമിളകീടിലും

അചലാധിപനാം ഹിമാലയം ബത ചലിക്കുമെങ്കിലും

നഭസ്സിടിഞ്ഞിഹ പതിക്കുമെങ്കിലും

സമുദ്രമുടനടി വരണ്ടുപോകിലും

സഖനെ വിട്ടൊരു വിധത്തിലും

അകലുകില്ലഹമൊരിക്കലും