അരുതേവെറുതേ പറഞ്ഞിടേണ്ടത്

രാഗം: 

ഭൈരവി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കർണ്ണശപഥം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കർണ്ണൻ

അരുതേവെറുതേ പറഞ്ഞിടേണ്ടത് നിഷ്ഫലമല്ലോ ?

ദുരിയോധനനെപിരിഞ്ഞു ഞാന്‍ പോരികയില്ലല്ലോ

സമസ്തമഹിമയുമെനിയ്ക്കവന്‍

നിമിത്തമായതുമറപ്പാനോ ?

കൃതഘ്നനോ ഞാന്‍ ? ചതിപ്പാനോ ? ഇതു

വദിപ്പതിന്നോവന്നു ? വിചിത്രം !