സാദരം ജഗദീശരാം നിങ്ങടെ

രാഗം: 

ആനന്ദഭൈരവി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

കംസവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സുദാമൻ (മാലക്കാരൻ)

സാദരം ജഗദീശരാം നിങ്ങടെ പാദപത്മം തൊഴുന്നേൻ

ഭക്തവത്സലരാകുന്ന നിങ്ങളിൽ നിത്യവും മേ വരവേണം

ഭക്തി ചെമ്മെ പരമ്പുരുഷോത്തമന്മാരേ

ഭക്തിയോടതിചിത്രദാമങ്ങൾ സത്വരം ബഹു നൽകീടുന്നേൻ

കനിവൊടു കൈതൊഴുന്നേൻ സദാ പരിപാലയതാം നിങ്ങൾ

പാദപത്മം തൊഴുന്നേൻ

അർത്ഥം: 

ലോകേശ്വരന്മാരാകുന്ന നിങ്ങളുടെ പാദത്താമരകളെ ആദരവോടെ തൊഴുതീടുന്നു. പരമ്പുരുഷോത്തമന്മാരേ, ഭക്തവത്സലരാകുന്ന നിങ്ങളിൽ എനിക്ക് എന്നും നന്നായി ഭക്തി വരുകവേണം. വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട മാലകൾ ഭക്തിയോടെ പെട്ടന്ന് നൽകീടുന്നു. കൈതൊഴുന്നു, നിങ്ങൾ കനിവോടെ സദാ പരിപാലിച്ചാലും.

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

പദം കലാശിക്കുന്നതോടെ സുദാമൻ മാലകളടങ്ങിയ കുട്ടയെടുത്ത് കാട്ടുന്നു. രാമകൃഷ്ണന്മാർ കുട്ടയിൽനിന്നും ഓരോ മാലകൾ എടുത്ത് അണിയുന്നു. ശേഷം ശ്രീകൃഷ്ണൻ (അടുത്ത) പദാഭിനയം തുടരുന്നു.