രംഗം 9

ആട്ടക്കഥ: 

കംസവധം

അക്രൂരൻ വന്ന് ക്ഷണിച്ച വിവരങ്ങൾ രാമകൃഷ്ണന്മാർ നന്ദഗോപരെ ധരിപ്പിച്ച്, അനുഗ്രഹം വാങ്ങി മധുരാപുരിയിലേയ്ക്ക് പുറപ്പെടുന്നതായ ഈ രംഗം സാധാരണയായി അവതരിപ്പിക്കുക പതിവില്ല.