രംഗം 8 അക്രൂരന്റെ വൈകുണ്ഠദർശനം

ആട്ടക്കഥ: 

കംസവധം

ബലരാമനും ശ്രീകൃഷ്ണനും അക്രൂരൻ തെളിയ്ക്കുന്ന തേരിൽ കയറി പുറപ്പെടുന്നു. വഴിയിൽ യമുനാനദിയിൽ മുങ്ങുന്ന അക്രൂരനും വൈകുണ്ഠദർശനം ലഭിയ്ക്കുന്നു.