രംഗം 7 അക്രൂരഗമനം

ആട്ടക്കഥ: 

കംസവധം

അക്രൂരൻ നന്ദഗോപന്റെ അടുത്തേയ്ക്ക് പോകുന്നു.