രംഗം 6

ആട്ടക്കഥ: 

കംസവധം

കംസനിർദ്ദേശാനുസ്സരണം ഗോകുലത്തിലെത്തി പോരിനുവിളിക്കുന്ന കേശി എന്ന അസുരനെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നേരിടുകയും വധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായ ഈ രംഗം സാധാരണയായി അവതരിപ്പിക്കുക പതിവില്ല.