രംഗം 5 കംസനും അക്രൂരനും

ആട്ടക്കഥ: 

കംസവധം

കംസൻ അക്രൂരനെ വിളിച്ചുവരുത്ത് നന്ദഗോപരുടെ സമീപം പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു