രംഗം 4 കംസരാജധാനി

ആട്ടക്കഥ: 

കംസവധം

ചാണൂരൻ മുഷ്ടികൻ ആനക്കാരൻ പിന്നെ കംസനും