രംഗം 2

ആട്ടക്കഥ: 

കംസവധം

കംസനിർദ്ദേശാനുസ്സരണം ഗോകുലത്തിലെത്തി തന്നെ പോരിനുവിളിക്കുന്ന  അരിഷ്ടാസുരനെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ യുദ്ധത്തിൽ വധിക്കുന്നതായ ഈ രംഗം സാധാരണയായി അവതരിപ്പിക്കുക പതിവില്ല.