രംഗം 17 കംസനെ വധിയ്ക്കുന്നു

ആട്ടക്കഥ: 

കംസവധം

മല്ലന്മാരേയും കൊന്ന ബലരാമശ്രീകൃഷ്ണന്മാർ കംസനെയും വധിക്കുന്നു.