രംഗം 16 മല്ലന്മാരെ കൊല്ലുന്നു

ആട്ടക്കഥ: 

കംസവധം

ആനയെ കൊന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണനും ബലരാമനും കൊട്ടാരത്തിനകത്തേയ്ക് കടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചാണൂരനും മുഷ്ടികനും അവരെ എതിരിടുന്നു. അവരേയും വധിക്കുന്നു.