രംഗം 15 കുവലയാപീഡനിഗ്രഹം

ആട്ടക്കഥ: 

കംസവധം

ബലരാമാനുജനും, വിശിഷ്ടമായ യശസ്സുള്ളവനും, താമരക്കണ്ണനുമായ കൃഷ്ണൻ വില്ലിന്റെ കാവൽക്കാരും ഭയങ്കരന്മാരുമായ കംസകിങ്കരന്മാരെ വില്ലിന്റെ കഷണങ്ങൾകൊണ്ട് അടിച്ചുപൊടിയാക്കിയശേഷം കവിളിൽ മദജലമൊഴുക്കിനിൽക്കുന്ന കുവലയാപീഡമെന്ന ഗജവീരന്റെ സമീപത്തേയ്ക്ക് നിറഞ്ഞസന്തോഷത്തോടെചെന്നു. എന്നിട്ട് കുവലായാപീഡത്തിനേയും ആനക്കാരേയും ഇല്ലാതാക്കുന്നു.