രംഗം 14

ആട്ടക്കഥ: 

കംസവധം

യാഗശാലയിൽ കടന്ന് പൂജയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചാപം എടുത്തൊടിച്ച രാമകൃഷ്ണന്മാരെ കംസന്റെ കിങ്കരന്മാർ വന്ന് നേരിടുന്നതും, യുദ്ധത്തിൽ രാമകൃഷ്ണന്മാർ അവരെ വധിക്കുന്നതുമായ ഈ രംഗം സാധാരണയായി അവതരിപ്പിക്കുക പതിവില്ല.