രംഗം 13 കുബ്ജ

ആട്ടക്കഥ: 

കംസവധം

ദേഹത്ത് അനവധി കൂനുള്ള കുബ്ജ എന്ന സ്ത്രീയുടെ ശരീരം, ശ്രീകൃഷ്ണൻ സാധാരണപോലെ ആക്കുന്നു. കുബ്ജ പ്രേമാഭ്യർത്ഥന നടത്തുന്നു. കുബ്ജയെ കാണാൻ ഗൃഹത്തിലേക്ക് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്രീകൃഷ്ണബലരാമന്മാർ പോകുന്നു.