രംഗം 12 സുദാമന്റെ മാലകൾ

ആട്ടക്കഥ: 

കംസവധം

സുദാമന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പൂമാലകൾ വാങ്ങി ശ്രീകൃഷ്ണനും ബലരാമനും അണിയുന്നു.