രംഗം 11 രജകൻ

ആട്ടക്കഥ: 

കംസവധം

രജകൻ, ശ്രീരാമന്റെ കാലത്ത് മണ്ണാനും മണ്ണാത്തിയുമായി തല്ലു കൂടി, ഞാൻ ശ്രീരാമനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മണ്ണാത്തിയെ ഒഴിവാക്കിയ മണ്ണാന്റെ പുനർജ്ജന്മം എന്ന് കഥ. അതുകാരണമാണല്ലൊ സീതയെ കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ചത്. ഇവിടെ രജകനെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വധിക്കുന്നു.