രംഗം 10

ആട്ടക്കഥ: 

കംസവധം

ശ്രീകൃഷ്ണവിരഹം സഹിക്കാനാകാതെ ഗോപസ്ത്രീകൾ വിലപിക്കുന്നതായ ഈ രംഗം സാധാരണയായി അവതരിപ്പിക്കുക പതിവില്ല.