മൂർഖന്മാരേ ധിക്കാരമാം വാക്കു

രാഗം: 

വേകട (ബേകട)

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

കംസവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രജകൻ

മൂർഖന്മാരേ ധിക്കാരമാം വാക്കു ചൊല്ലും നിങ്ങടെ

നാകും മൂക്കും പോകുമതിനൊരു നീക്കം വേണ്ട പൊയ്ക്കൊൾവിൻ

വേണ്ടാ ഗോപന്മാരേ വൃഥാ തുടങ്ങേണ്ടാ മൂഢന്മാരേ

അർത്ഥം: 

മൂഢന്മാരേ, ധിക്കാരമായുള്ള വാക്കുകൾ പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ നാക്കും മൂക്കും നഷ്ടപ്പെടും. അതിനൊരു സംശയം വേണ്ട. പൊയ്ക്കൊൾവിൻ.