ധീരവീരനാകുമെന്റെ നേരെ

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കംസവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കംസൻ

ധീരവീരനാകുമെന്റെ നേരെ നിൽക്കുവാ-

നാരഹോ നീ ചൊന്നമൊഴികൾ ഭീരുതാപരം

മഹിതരായ വിബുധ ദനുജരാകവെ മുനേ

ചകിതരായി വാണീടുന്നു ഭുജബലേന മേ

വിമതരെ മറിച്ചിടുന്ന ശൗരിണാ സഹ

സപദി സോദരിയെയിന്നു സംഹരിക്കുവൻ

അർത്ഥം: 

ധീരനും വീരനുമാകുന്ന എന്റെ നേരേ നിൽക്കുവാൻ ആരാണുള്ളത്? അങ്ങ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഭീരുതാപരമാണ്. താപസശ്രേഷ്ഠാ, അങ്ങയുടെ ഈ പുതിയ വാർത്ത അത്ഭുതകരമാണ്. മുനേ, യോഗ്യരായ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരുമെല്ലാം എന്റെ കരബലത്തെ ഭയന്ന് വസിക്കുന്നു. ശത്രുക്കളെ മറച്ചുവെച്ച വസുദേവനെ എന്റെ സോദരിയോടുകൂടി ഇപ്പോൾ സംഹരിക്കുന്നുണ്ട്.}

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

പദം കലാശിക്കുന്നതിനൊപ്പം ക്രുദ്ധനായി വാളെടുത്തുകൊണ്ട് വസുദേവദേവകിമാരെ ഹനിക്കുവാൻ പുറപ്പെടുന്ന കംസനെ തടഞ്ഞുനിർത്തിയിട്ട് നാരദൻ പദാഭിനയം തുടരുന്നു.