ചിത്രമാകും അംഗലേപം

രാഗം: 

ശങ്കരാഭരണം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കംസവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീകൃഷ്ണൻ

ചിത്രമാകും അംഗലേപം തന്ന നിന്റെ

ഗാത്രവക്രം തീർക്കുവൻ ഞാനിന്നു ധന്യേ

അർത്ഥം: 

ധന്യേ, വിശേഷപ്പെട്ട കുറിക്കൂട്ട് തന്ന നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ കൂന് ഞാനിന്ന് തീർക്കുന്നുണ്ട്.

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പദാഭിനയം കലാശിക്കുന്നതോടെ ഗായകർ ശ്ലോകം ചൊല്ലുന്നു.