കാനനചരന്മാർക്കുണ്ടോ

രാഗം: 

ആഹരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കംസവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

മഹാമാത്രൻ (ആനക്കാരൻ)

കാനനചരന്മാർക്കുണ്ടോ മാനവേന്ദ്രദർശനം

ആനയ്ക്കു മൂർച്ചവയ്ക്കും ഞാൻ നൂനമേവം ചൊൽകിലോ

അർത്ഥം: 

കാട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്കുണ്ടോ രാജശ്രേഷ്ഠന്റെ ദർശനം? ഇങ്ങിനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ ആനയെ പ്രകോപിപ്പിയ്ക്കും.