അബ്ജനേത്ര കനിവോടു

രാഗം: 

ഖരഹരപ്രിയ

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

കംസവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കുബ്ജ

അബ്ജനേത്ര കനിവോടു കേൾപ്പിനിന്നു

കുബ്ജയെന്നുമദീയ നാമമാകുന്നു

ഭൂപതിയ്ക്കുതേപ്പതിന്നായംഗരാഗം

ശോഭയാ കൊണ്ടുപോകുന്നു സാനുരാഗം

അർത്ഥം: 

താമരക്കണ്ണാ, കനിവോടെ ഇന്ന് കേട്ടാലും. എന്റെ പേര് കുബ്ജ എന്നാകുന്നു. രാജാവിന് ഭംഗിയായി ചാർത്തുന്നതിനുള്ള കുറിക്കൂട്ട് ഇഷ്ടത്തോടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു.