ഹത്വാ ജടാസുരമമും നിജമുഷ്ടിപാതൈർ

ആട്ടക്കഥ: 

കല്യാണസൌഗന്ധികം

[[ ഹത്വാ ജടാസുരമമും നിജമുഷ്ടിപാതൈർ
ഗത്വാ സുദൂരമഥ ദാരസഹോദരാദ്യൈഃ
നീത്വാ നദീശ്ച ബഹുശൈലവനാദി ഭൂയഃ
പ്രാപ്തോ മഹദ്വനമസൌ പവനാത്മ ജന്മാ ]]
 

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ഇത് പതിവില്ല. അതിനാൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ.