വൃത്രവൈരിയതെന്നാലും

രാഗം: 

വേകട (ബേകട)

താളം: 

മുറിയടന്ത – ദ്രുതകാലം

ആട്ടക്കഥ: 

കല്യാണസൌഗന്ധികം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ജടാസുരൻ

[[ വൃത്രവൈരിയതെന്നാലും വിത്തനാഥനതെന്നാലും
ഉള്‍ത്തളിരിലിനിക്കേതുമത്തലില്ലെന്നറിഞ്ഞാലും ]]

അർത്ഥം: 

ഇന്ദ്രനായാലും വൈശ്രവണനായാലും എനിക്ക് പേടിയില്ല.

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ഈ പദം “ചൊല്ലിയാട്ടം” എന്ന പുസ്തകത്തില്‍ ഇല്ല.