രംഗം പന്ത്രണ്ട്‌

ആട്ടക്കഥ: 

കല്യാണസൌഗന്ധികം

പുഷ്പകോദ്യാനത്തിലെ കാവൽക്കാരും ഭീമനുമായുള്ള യുദ്ധം.  അരങ്ങിൽ പതിവില്ല