രംഗം പത്ത്

ആട്ടക്കഥ: 

കല്യാണസൌഗന്ധികം

ഇത് കുബേരന്റെ ഉദ്യാന വർണ്ണനയാണ്.