രംഗം നാല് ജടാസുരൻ

ആട്ടക്കഥ: 

കല്യാണസൌഗന്ധികം

ഇതിൽ ജടാസുരന്റെ തിരനോക്ക്, ജടാസുരന്റെ ആട്ടം എന്നിവ മാത്രം ആണ് ഉള്ളത്. രംഗാവസാനം ജടാസുരൻ ബ്രാഹ്മണവേഷം കെട്ടി മാറുന്നു. അടുത്ത രംഗത്തിൽ കപട ബ്രാഹ്മണനായി പാണ്ഡവന്മാരുടെ സമീപം എത്തുന്നു.