രംഗം എട്ട് ഭീമനും പാഞ്ചാലിയും

ആട്ടക്കഥ: 

കല്യാണസൌഗന്ധികം

പ്രേമാതുരനായ ഭീമസേനനും പാഞ്ചാലിയും ആണ് ഈ രംഗത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ. സൗഗന്ധികാഹരണത്തിന്റെ പ്രധാന ഇതിവൃത്തം ഈ രംഗം മുതൽ സമാരംഭിയ്ക്കുന്നു. അരങ്ങത്തു പ്രചാരത്തിലുള്ള ഈ ആട്ടക്കഥയിലെ രംഗങ്ങൾ ഈ രംഗം മുതലാണ് ആരംഭിയ്ക്കുന്നത്.