രംഗം ആറ്

ആട്ടക്കഥ: 

കല്യാണസൌഗന്ധികം

ജടാസുരവധത്തിനു ശേഷം പിന്നേയും പാണ്ഡവന്മാർ കാട്ടിൽ അലയുന്നു. അലച്ചിൽ സഹിക്കാതെ പാഞ്ചാലി തന്റെ വിവശത ഭീമസേനനോട് പറയുന്നതാണ്  ഈ രംഗത്തിൽ.