രംഗം അഞ്ച് കപട ബ്രാഹ്മണൻ

ആട്ടക്കഥ: 

കല്യാണസൌഗന്ധികം

ഈ രംഗത്തിൽ പാഞ്ചാലിയും ധർമ്മപുത്രനും കപടബ്രാഹ്മണ വേഷം കെട്ടിയ ജടാസുരനും ആണ് ഉള്ളത്.