മൃത്യുകാലത്തു ചൊല്ലുന്ന

രാഗം: 

പന്തുവരാടി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കല്യാണസൌഗന്ധികം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭീമൻ

മൃത്യുകാലത്തു ചൊല്ലുന്ന വാക്കുകൾക്കുത്തരം

ഗദകൊണ്ടറിഞ്ഞാലും

അർത്ഥം: 

മരണം അടുത്ത കാലത്ത് പറയുന്ന വാക്കുകൾക്ക് ഉത്തരം തരുന്നത് ഗദ ആയിരിക്കും. (എനിക്കധികമൊന്നും പറയാനില്ല, എന്റെ ഗദ അതിനുത്തരം പറയും.)