ഭീമനെന്നറിഞ്ഞീടുക മാം

രാഗം: 

പന്തുവരാടി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കല്യാണസൌഗന്ധികം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭീമൻ

ഭീമനെന്നറിഞ്ഞീടുക മാം പ്രതി

ഭീതിയുള്ളവർ പോക വൈകാതെ

അർത്ഥം: 

ഞാൻ ഭീമനാണെന്ന് അറിയുക. എന്നെ പേടിയുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് പോകുക.