ബാലനായ ഹിഡുംബനും

രാഗം: 

വേകട (ബേകട)

താളം: 

മുറിയടന്ത – ദ്രുതകാലം

ആട്ടക്കഥ: 

കല്യാണസൌഗന്ധികം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ജടാസുരൻ

ബാലനായ ഹിഡിംബനും ബകനുമല്ലെടാ നിന്റെ
കാലനായ ജടാസുരന്‍ കല്യനെന്നതറിഞ്ഞാലും
(നില്ലെടാ മാനുഷാധമ നില്ലെടാ)

അർത്ഥം: 

കുട്ടിയായ ഹിഡുംബനല്ല ഞാൻ. ബകനുമല്ല. ശക്തനായ ജടാസുരൻ ആണ്.

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

നില്ലെട മാനുഷാധമാ..ക്ക് പല്ലവി മുദ്രകാണിക്കണം.