ഗന്ധമിയന്ന സൌഗന്ധികമോഹം

രാഗം: 

നാഥനാമാഗ്രി

താളം: 

ചെമ്പട 16 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

കല്യാണസൌഗന്ധികം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കിങ്കരൻ(ന്മാർ)

ഗന്ധമിയന്ന സൌഗന്ധികമോഹം

വന്ധ്യം നിനക്കു നിനയ്ക്കിലവശ്യം

അർത്ഥം: 

നല്ല വാസനയുള്ള സൗഗന്ധിക പുഷ്പങ്ങൾ വേണമെന്ന ആശ നിനക്ക് തീർച്ചയായും നിഷ്ഫലം ആണ്.