നാടുവിട്ടിഹ നാണവുംകൂടാതെ

രാഗം: 

പന്തുവരാടി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കല്യാണസൌഗന്ധികം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കിങ്കരൻ(ന്മാർ)

നാടുവിട്ടിഹ നാണവുംകൂടാതെ

കാടുവാഴുന്ന ശൂരനല്ലോ നീ

അർത്ഥം: 

നാടും വീടും നഷ്ടപ്പെട്ട് നാണമില്ലാതെ കാട്ടിൽ വസിയ്ക്കുന്ന ധൈര്യവാനല്ലേ നീ?