ഘോരതാഡനങ്ങൾകൊണ്ടു 

രാഗം: 

വേകട (ബേകട)

താളം: 

മുറിയടന്ത – ദ്രുതകാലം

ആട്ടക്കഥ: 

കല്യാണസൌഗന്ധികം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭീമൻ

[[ ഘോരതാഡനങ്ങള്‍കൊണ്ടു ചോരനായ നീയുമിന്നു
ചോര വമിച്ചു കാലന്റെ ചാരവെ ചെന്നീടുമല്ലോ
 
ഭീരുതയില്ലനിന്റെ ആരവംകൊണ്ടെനിക്കേതും
ഫേരവനാദങ്ങള്‍ കേട്ടാല്‍ പേടിയുണ്ടോ കേസരിക്കു ]]
 

അർത്ഥം: 

നിന്നെ അടിച്ച് ചോര ചിന്തിക്കും. നിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് എനിക്ക് ഒട്ടും പേടിയില്ല. കുറുക്കന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് സിംഹം പേടിക്കില്ല.