ആശരന്മാരാം കാടു

രാഗം: 

പന്തുവരാടി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കല്യാണസൌഗന്ധികം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭീമൻ

ആശരന്മാരാം കാടു ദഹിപ്പിച്ചോരാശു-

ശുക്ഷണി ഞാനറിഞ്ഞാലും

അർത്ഥം: 

ആശരന്മാർ=രാക്ഷസന്മാർ. രാക്ഷസന്മാരാകുന്ന കാട് ചുട്ട് കരിയ്ക്കുന്ന അഗ്നിയാണ് ഞാൻ എന്ന് അറിഞ്ഞാലും. ശുക്ഷണി=അഗ്നി.