അർച്ചനം ചെയ്തുപരമേശ്വരൻ

രാഗം: 

കാമോദരി

താളം: 

അടന്ത 56 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

കല്യാണസൌഗന്ധികം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭീമൻ

ചരണം 1
അര്‍ച്ചനം ചെയ്തു പരമേശ്വരന്‍ തന്നോ-
ടസ്ത്രം ലഭിച്ചുടനെ വരും
അര്‍ജ്ജുനനപ്പോള്‍ സമയം കഴിഞ്ഞീടും
അത്രനാളും പാര്‍ക്കെടോ
          
ചരണം 2
മല്ലവിലോചനയാമിവള്‍ നിന്നുടെ
മാതാവെന്നറിഞ്ഞീടെടോ മുറ്റും
കല്ലില്‍ നടന്നുള്ളിലല്ലല്‍ പെരുകുന്നു
കല്യാണശീല കാണ്‍ക

അർത്ഥം: 

തപസ്സുചെയ്ത് പരമേശ്വരനോട് അസ്ത്രം നേടിയ അര്‍ജ്ജുനന്‍ ഉടനെ തിരിച്ചുവരും. അപ്പോള്‍ പ്രതിജ്ഞാകാലവും കഴിഞ്ഞീടും. അത്രനാളും ക്ഷമിച്ചിരിക്കു. താമരക്കണ്ണിയായ ഇവള്‍ നിന്നുടെ മാതാവാണന്ന് അറിഞ്ഞീടടോ. കല്ലില്‍ വളരെ നടന്നിട്ട് ഇവളുടെ ഉള്ളില്‍ വല്ലാതെ വിഷമം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു. മംഗളശീലാ, കാണുക.‍

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

‘മാതാവെന്നറിഞ്ഞീടെടോ’ എന്ന് കേള്‍ക്കുന്നതോടെ ഘടോത്കചന്‍ പാഞ്ചാലിയെ കുമ്പിടുന്നു.