അല്പവീര്യനെന്നപോലെ

രാഗം: 

വേകട (ബേകട)

താളം: 

മുറിയടന്ത – ദ്രുതകാലം

ആട്ടക്കഥ: 

കല്യാണസൌഗന്ധികം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭീമൻ

അല്പവീര്യനെന്നുപോലെ വിപ്രവേഷം ധരിച്ചുവ-
ന്നിപ്രകാരം ചതിച്ചതിനിപ്പോഴെ കൊല്ലുവന്‍ നിന്നെ

(നില്ലുനില്ലെടാ ദാനവാധമാ)
 

അർത്ഥം: 

വീര്യമില്ലാത്തവനെപ്പോലെ ബ്രാഹ്മണവേഷം ധരിച്ചുവന്ന് ഇപ്രകാരം ചതിച്ചതിന് നിന്നെ ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ കൊല്ലുന്നുണ്ട്.