അന്തണർകുലദീപമേ

രാഗം: 

മാരധനാശി

താളം: 

ചെമ്പട 16 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

കല്യാണസൌഗന്ധികം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ധർമ്മപുത്രർ

അന്തണര്‍കുലദീപമേ
എന്തിഹ സന്ദേഹമതിനു
അന്തരമില്ലല്ലോ ഭവാന്‍
അന്തികേ വന്നാലുമിപ്പോള്‍
സന്തോഷം വളരുന്നു നിന്നെ
സൌമ്യ കാണ്‍കയാല്‍

അർത്ഥം: 

ബ്രാഹ്മണകുലദീപമേ, എന്താണിവിടെ സംശയം? ഇതിന് തടസമില്ലല്ലോ, ഭവാന്‍ ഇപ്പോള്‍ അടുത്തുവന്നാലും. സൌമ്യാ, നിന്നെ കാണ്‍കയാല്‍ സന്തോഷം വളരുന്നു.