ഹരികുലപരിവൃഢഹരിമവിക്രമ

രാഗം: 

ശങ്കരാഭരണം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അര്‍ജ്ജുനന്‍

പ്രഭഞ്ജനപ്രഭഞ്ജനപ്രവേഗതോഗ്രതോ ഗതം

ധനഞ്ജയോ ധനഞ്ജയോപമപ്രഭം കപിപ്രഭും

മാഹശയോ മഹാശയോപപിഷ്ടദുഷ്ടമസ്ഖലത്

പരാക്രമം പരാക്രമം ജിഹീർഷുരാഹ ഹർഷവാൻ

ഹരികുലപരിവൃഢഹരിമവിക്രമ! ഹരിസുത ഹനൂമൻ പാലയമാം

അരികുലജയമതുവരുവതിനഹമിഹ

പരിചൊടു നിന്നുടെ പദതളിർ തൊഴുന്നേൻ

ചണ്ഡചരിതദശതുണ്ഡനിശാചരഗണ്ഡവിഭേദനശൗണ്ഡമഹാഭുജ

ദണ്ഡദ്വയപരിഖണ്ഡിതശാത്രവമണ്ഡലമാന്യശിരോമണിമണ്ഡന

ഉന്നതജനപദസന്നതനായവനുന്നതിജയഗുണമധികവുമുണ്ടാം

എന്നതുകൊണ്ടെൻസ്യന്ദനകേതുവിലിന്നുവസിച്ചരുളീടണമേ നീ

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

പതിവില്ലാത്ത രംഗം.