സൂചികുത്തുവതിന്നുമിന്നവകാശമിദ്ധരണീതലേ

രാഗം: 

ചെഞ്ചുരുട്ടി

താളം: 

ത്രിപുട

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദുര്യോധനൻ

സൂചികുത്തുവതിന്നുമിന്നവകാശമിദ്ധരണീതലേ

വാശിയോടെ വസിച്ചിടുന്നൊരു പാണ്ഡവര്‍ക്കു കൊടുത്തിടാ

അർത്ഥം: 

ഈ ഭൂമിയില്‍ സൂചികുത്തുന്നതിനുപോലും അവകാശം ഇന്ന് വാശിയോടെ വസിക്കുന്ന പാണ്ഡവര്‍ക്ക് കൊടുക്കുകയില്ല.